PÁLYÁZATI KIÍRÁS – Ingatlan értékesítésére

Pusztamonostor Községi Önkormányzata (5125 Pusztamonostor, Szabadság út 74. a továbbiakban: Kiíró) a kizárólagos tulajdonát képező, alábbiakban megjelölt ingatlan tulajdonjogát kívánja értékesíteni az alábbiakban megjelölt feltételek szerint az önkormányzat Képviselő-testületének 18/2019. (II.28.) számú határozata alapján:
I. Pályázat tárgya:
a) Pályázat tárgya: ingatlan kizárólagos tulajdonjogának megszerzése a meglévő épület bontása
b) Pályázók köre: természetes személyek,
c) Ingatlan címe: 5125 Pusztamonostor, Honvéd u. 2. (60 hrsz.) szám,
d) Ingatlan területe: 504 m2,
e) Ingatlan művelési ága: kivett lakóház, udvar, gazdasági épület,
f) Tulajdoni hányad: 1/1.
A jelen pályázati kiírással értékesítésre ajánlott ingatlan teljes tulajdoni hányada (a továbbiakban: Ingatlan) kerül értékesítésre a pályázati eljárás keretében annak kikötésével, hogy a Kiíró az értékesítési szándékától a pályázati ajánlatot benyújtók írásbeli értesítésével, azonnali hatállyal jogosult elállni az ajánlattételi határidőig. Az ajánlattételi határidő elteltét követően hiánypótlásra nincsen lehetőség.
Az Ingatlan a tulajdoni lapon meghatározott bejegyzések szerint, tehermentesen kerül értékesítésre.
II. Főbb értékesítési feltételek
a) Az Ingatlant kizárólagosan egészben kívánja értékesíteni a Kiíró.
b) Minimális ajánlattételi ár: bruttó 400.000,- forint.
c) Részletfizetésre lehetőség nincs, a vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 napon belül kell megfizetni. Az adásvételi szerződést a nyertes ajánlattevő kiválasztásától számított 15 napon belül kívánja megkötni az önkormányzat. Határidőben meg nem fizetett vételárrész, vételár esetén a vevő köteles a késedelmesen teljesítésre kerülő vételárrész után a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összegű kötbért fizetni. 15 napon túli fizetési késedelem és egyszeri – legalább 8 napos póthatáridőt biztosító – írásbeli felszólítás ellenére sem történő fizetés esetén a Kiíró jogosult egyoldalúan elállni a szerződéstől, ebben az esetben a vevő a vételárként ajánlott összeg 20 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért köteles a Kiírónak fizetni, melyet Kiíró a megfizetett vételárrésszel szemben beszámíthat.
d) A vevő köteles az adásvételi szerződés megkötésétől számított 5 éven belül az Ingatlanon található épületeket elbontani. A kötelezettség akkor teljesül, ha a változást az Ingatlan tulajdoni lapjára bejegyezték. Amennyiben az adásvételi szerződés megkötésétől számított 5 éven belül a vevő az Ingatlannal kapcsolatban fennálló bontási kötelezettségét nem teljesíti, és meg sem kezdte, úgy az általa ajánlott vételáron visszavásárlási jogot kell biztosítania Kiíró részére, melyet Kiíró a bontási kötelezettség véghatáridejétől számított 1 éven belül gyakorolhat.
e) Ha a pályázó a bontási kötelezettségének nem tesz eleget, akkor köteles a már megfizetett vételáron felül 100.000,- forint összeget megfizetni Kiíró részére. Az előbbi fordulat alkalmazása nem zárja ki a d) pontban foglalt szankciók alkalmazását és beszámításnak is helye van.
f) Elbírálás során előnyt élvez:
– magasabb vételárat ajánló pályázó,
– szomszédos ingatlanok tulajdonosai
– pályázó helyben lakik,
– vételár szerződéskötéstől számított 3 banki napon belül történő megfizetésének vállalása.
III. A pályázónak csatolni kell pályázatához:
a) azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázati kiírással érintett ingatlan tulajdoni lapját megismerte, az ingatlant a tulajdoni lapon található bejegyzések ismeretében kívánja megvásárolni,
b) azt a nyilatkozatot, mely szerint adatai kezeléséhez az adásvétel megkötésével és a beépítési kötelezettség teljesítésével kapcsolatban hozzájárul,
c) nyilatkozatát arról, hogy a pályázat benyújtását megelőzően megismerte és tudomásul vette Pusztamonostor Község Helyi Építési Szabályzatának az érintett ingatlanra vonatkozó rendelkezéseit, a vonatkozó közműtérképeket, valamint az Ingatlant a pályázat benyújtását megelőzően természetben megtekintette,
d) ha azt kívánja, hogy az önkormányzat figyelembe vegye pusztamonostori lakóhelyét, úgy lakcímkártyája másolatát,
e) nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a vevő a szerződéskötéstől számítva hány napon belül kívánja rendezni a vételárat.
IV. A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 22. Az ajánlatok bontása aznap 13.30-kor a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában történik. A bontás a pályázók számára nyilvános.
V. A pályázatot magyar nyelven, zárt borítékban személyesen kell eljuttatni a fenti határidőig a Pusztamonostor Községi Önkormányzatának Kirendeltségére (5125 Pusztamonostor, Szabadság út 74. titkárság), ahol a pályázat benyújtása átvételi elismervény kiállítása mellett történik. A vételárra magyar forintban kell ajánlatot tenni.
VI. A pályázat elbírálása a vonatkozó jogszabályok és előírások alapján történik. A pályázókat a Kiíró írásban értesíti a pályázat értékelésének eredményéről. A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Pusztamonostor, 2019. február 28.

Pusztamonostor Községi Önkormányzat
Sári Ferenc
Polgármester

 

Subscribe
Visszajelzés
guest
0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments
0
Szeretne hozzászólni? Írja meg véleményét!x