PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pusztamonostor Községi Önkormányzat pályázatot hirdet az EFOP-1.5.3-16-2017-00019 számú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Jászberényi Járásban” című projekt keretében a humán közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek számára ösztönző támogatásra

Az ösztönző támogatás célja a humán szolgáltatásokban dolgozó szakemberek személyes kompetenciáinak fejlesztése, valamint a folyamatos szakember-ellátás biztosítása. Az ösztönző támogatás által azok a köznevelés, egészségügy, közművelődés, közigazgatás, szociális szakterületen és egyéb humán szolgáltatási ágazatban dolgozó, vagy ott elhelyezkedni kívánó pályázók részesülhetnek támogatásban, akik a településen lévő szakemberhiányt enyhítik munkájukkal.

Az ösztönző támogatás feltétele, hogy a pályázó pusztamonostori állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkezzen (vagy vállalja, hogy az ösztönző támogatás kezdetének időpontjától már pusztamonostori lakcímmel fog rendelkezni) és/vagy Pusztamonostor közigazgatási területén működő munkáltatónál humán közszolgáltatások nyújtására irányuló munkakörben foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezik vagy fog rendelkezni a támogatási szerződés megkötésének időpontjától.

A pályázatban való részvétel további feltétele annak vállalása, hogy az EFOP–1.5.3-16-2017-00019 kódszámú projekt keretében szervezett Stressz és konfliktuskezelés képzésen részt vesz, valamint vállalja, hogy a projekt rendezvényein, programjain, fórumain aktívan részt vesz (pl. egészségnevelési, fejlesztési programok, sportválasztó rendezvények, koncertek, előadások).

A pályázattal elnyerhető támogatás összege egyszeri bruttó 120.000.- Ft.
A felhívás alapján a támogatásban részesített szakemberek száma maximálisan 14 fő.

A pályázat benyújtása a Felhívás 1. számú mellékletét képező adatlap benyújtásával és a szükséges mellékletek csatolásával történik, amely letölthető a www.pusztamonostor.hu internetes oldalról, vagy elektronikusan kérhető Sebők Ivett ügyviteli titkártól a titkarsag@pusztamonostor.hu címről. A pályázattal kapcsolatban érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 06 57/ 521-760.

A pályázati dokumentáció postai úton nyújtható be az alábbi címre: Pusztamonostor Községi Önkormányzat 5125 Pusztamonostor, Szabadság út 74. A borítékra kérjük ráírni: EFOP-1.5.3-16- 2017-00019 „Ösztönző támogatás”.

A pályázatok postára adásának határideje: 2020. november hó 2.

A települési ösztönző pályázatok tartalmi értékelését a Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által választott 3 fős munkacsoport végzi el. A munkacsoport a pályázatok beérkezésétől számított 8 napon belül vizsgálja a jogosultsági feltételek meglétét, valamint értékeli és rangsorolja a beérkezett pályázati anyagokat a Felhívás 2. számú melléklete szerinti értékelési szempontrendszer szerint. Az ösztönző támogatás odaítéléséről a munkacsoport javaslata alapján a Képviselő-testület dönt a munkacsoport döntését követő első testületi ülésén. A döntést követően az ösztönző támogatást elnyerőkkel az Önkormányzat 2020. december hó 15. napjáig megállapodást köt, amely tartalmazza a juttatás részletes feltételeit és elszámolásának rendjét, illetve az adatokban bekövetkező változás bejelentésének kötelezettségét is.

A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség!

A pályázati dokumentáció része a Pályázó által elkészített „Motivációs levél”, amely a szakmai értékelés egyik meghatározó dokumentuma. Az értékelés során a Pályázó Pusztamonostor községhez kötődése, valamint a közösségért végzett eddigi, valamint a jövőben tervezett közösségi tevékenysége kerül pontozásra. A „Motivációs levél” maximális terjedelme 3 db A/4 oldal. A javasolt betűtípus: Times New Roman, a javasolt betűméret: 12., sorköz: 1,5.

A pályázat kötelező mellékletei:
1. Kitöltött, aláírt pályázati adatlap, és hozzá kapcsolódó nyilatkozatok (pályázati felhívás mellékletei).
2. Aláírt motivációs levél.
3. Iskolai végzettséget tanúsító oklevél vagy a tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény által kiállított igazolás másolata.
4. Munkaszerződés, kinevezés, megbízási szerződés vagy ezek megkötésére irányuló munkáltatói szándéknyilatkozat, vállalkozói igazolvány másolata.
5. Személyazonosító igazolvány, lakcímét igazoló igazolvány másolata.

Támogatási szerződés:
Az ösztönző támogatást Pusztamonostor Községi Önkormányzat támogatási szerződés útján biztosítja. A támogatásban részesülő pályázók egyszeri bruttó 120.000 Ft támogatásban részesülnek, amely a támogatási szerződés aláírásától számított 15 napon belül kerül utalásra a Pályázó bankszámlájára.

A támogatási szerződés tartalmazza:
– a szerződő felek azonosító adatait,
– Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének támogatásról hozott döntésének megjelölését,
– a támogatottat terhelő kötelezettségeket, mely szerint a támogatásban részesülő vállalja, hogy a projekt keretében szervezett Stressz és konfliktuskezelés képzésen, valamint a projekt rendezvényein, programjain, fórumain aktívan részt vesz (pl. egészségnevelési, fejlesztési programok, sportválasztó rendezvények, koncertek, előadások).
– a szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket, és a támogatás visszafizetésére vonatkozó szabályokat.

A nyertes pályázó számára kötelező az „ESZA kérdőív” kitöltése, melyre a támogatási szerződés aláírását követően kerül sor. A kérdőív, valamint a hozzá tartozó kitöltési útmutató megtekinthető a www.palyazat.gov.hu oldalon
„ESZA kérdőív 16 év és feletti résztvevők esetén”: https://www.palyazat.gov.hu/doc/4379-„
Kitöltési útmutató az ESZA kérdőívhez”: https://www.palyazat.gov.hu/doc/4379

Adatkezelés és nyilvánosság
A Pályázó, a pályázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy a 3. számú melléklet szerinti adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismerte és elfogadja, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a benyújtott pályázatban megadott személyes adatait a pályázatot értékelő, a döntést előkészítő és döntéshozó személyek megismerjék, a pályázattal kapcsolatos feladataik során kezeljék, valamint, hogy a támogatás elnyerése esetén a nevét Pusztamonostor Községi Önkormányzat nyilvánosságra hozza. A pályázat benyújtásával a Pályázó hozzájárul, hogy Pusztamonostor Községi Önkormányzat, a pályázat megvalósítása során a Közreműködő Szervezet és az Irányító Hatóság feladatait ellátó Emberi Erőforrások Minisztériuma a pályázat megvalósításától számított 10 évig a személyes adatait a pályázat megvalósulásának dokumentálása céljából kezeljék. A Pályázó hozzájárul továbbá ahhoz, hogy sikeres pályázat esetén a pályázóról az ösztönző támogatáshoz kapcsolódó nyilvános rendezvény alkalmával kép-és/vagy hangfelvétel készüljön, és azokat a Pusztamonostor Községi Önkormányzat a projekttel kapcsolatos kommunikációs tevékenységével összefüggésben (sajtóközlemények, sajtóhírek, közösségi médiában történő megjelenés, projekt kiadvány, stb.) felhasználja, nyilvánosságra hozza.

Pusztamonostor, 2020. szeptember 30.

Kardos Veronika
polgármester

Mellékletek

Pályázati kiírás

 

Subscribe
Visszajelzés
guest
0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments
0
Szeretne hozzászólni? Írja meg véleményét!x