II.Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat és hatásköre

 • 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
 • 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint a centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköréről
 • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
 • 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről
 • 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
 • Pusztamonostor Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

2.2. Hatósági ügyek intézésével kapcsolatos adatok

A kérelmet az ügyfél postai úton, vagy személyesen (vagy meghatalmazott) nyújthatja be. Legcélszerűbb a kérelem személyes benyújtása, mert munkatársaink azt azonnal átvizsgálják, és az esetleges hiányosságokra figyelmeztetnek. Egyébként a kérelmezőt 8 napon belül kell az esetleges hiányok pótlására felhívni határidő kitűzésével. Amennyiben a megadott határidőn belül a hiányok pótlása nem történik meg, úgy az eljárás megszüntetésre kerül. Egyszerűbb ügyek esetén a kérelem azonnali ügyintézésére is sor kerülhet.
Az ügyintéző ad tájékoztatást az illetékfizetési kötelezettségről, illetve a mentességről. Az eljárási illetéket (amennyiben fizetni kell) a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell leróni. A megfizetés elmaradása az eljárás megszüntetését okozza.
Az érdemi ügyintézés során kerül sor a tényállás tisztázására, szükség szerint szakhatóságok megkeresésére, helyszíni szemle tartására, szakértő kirendelésére, stb.
Az általános ügyintézési határidő a kérelem beérkezésétől (az eljárás megindításától) számított 21 nap. Jogszabály ennél rövidebb határidőt is megállapíthat. Az eljáró hatóság vezetője az ügyintézési határidőt indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 30 – kiskorú ügyében legfeljebb 15 – nappal meghosszabbíthatja. Az ügyintézési határidőbe azonban nem számít bele a hiánypótlás, a szakhatóságok megkeresése, valamint a felfüggesztés időtartama. A napokban megállapított határidőbe nem számít bele a közlésnek, a kézbesítésnek, a hirdetmény kifüggesztésének és levételének a napja.

Eljárási illetékek: az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény alapján (nem teljes felsorolás)

 • Általános tételű eljárási illeték: 3.000.-Ft
 • Fellebbezési illeték 5.000.-Ft (ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg), ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható, a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10.000 forintja után 400 forint, de legalább 5.000.-Ft, legfeljebb 500.000.-Ft.
 • Végzés elleni fellebbezés illetéke 3.000.-Ft
 • Házassági név megváltoztatására irányuló kérelem illetéke 5.000.-t
 • Születési név megváltoztatására irányuló kérelem illetéke 10.000-Ft
 • Üzlet működési engedélye iránti eljárás illetéke 10.000.-Ft. A működési engedélyben feltüntetett adatok módosítása esetén 3.000.-Ft.
 • Hatósági bizonyítvány kiállítása 3.000.-Ft.

Szociális ügyek:
Ügyintéző: Hurubánné Telek Anett
Önkormányzati hatáskör gyakorlója: polgármester
– rendkívüli települési támogatás megállapítása: hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéhez, tankönyvvásárláshoz, újszülöttek életkezdéséhez, lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
Gyermekvédelmi ügyek:
A hatáskor gyakorlója: jegyző
Ügyintéző: Hurubánné Telek Anett
– rendszeres gyermekvédelmi támogatás megállapítása
– sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásához nyújtható támogatás megállapítása

Építésügy:
A hatáskör gyakorlója: Jászberényi Járási Hivatal
– építéshatósági engedélyezési eljárások (telekalakítás, építési engedély, bontási engedély, fennmaradási engedély, használatbavételi engedély)

Anyakönyvi ügyek:
A hatáskör gyakorlója: jegyző
Ügyintéző: Szalainé Varga Erzsébet (Jászfényszaru)
– születési, házassági, halotti anyakönyvek vezetése, közreműködés házasságkötésnél, névadó ünnepségen

Igazgatási ügyek:
A hatáskör gyakorlója: jegyző
Ügyintéző: Hurubánné Telek Anett
– hagyatéki leltározással kapcsolatos ügyek
– adó és értékbizonyítvány kiadása

Birtokvédelmi ügyek:
A hatáskör gyakorlója: jegyző
– a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerinti birtokvédelmi ügyek

Ipar és kereskedelmi ügyek:
A hatáskör gyakorlója: jegyző
Ügyintéző: Szilágyi László (Jászfényszaru)
> bejelentés köteles és működési engedély köteles tevékenységek engedélyezése, nyilvántartása
> közterület használati engedély kiadása, alkalmi árusítás engedélyezése
> telepengedélyezés (2013. 01. 01.-től Jászfényszaru város jegyzője)

Adóügyek:
A hatáskör gyakorlója: jegyző
Ügyintéző: Györgyfiné Balogh Zsuzsanna
– helyi adókkal (iparűzési, kommunális) kapcsolatos feladatok
– gépjárműadóval kapcsolatos feladatok, ellenőrzések
– termőföld bérbeadásából származó jövedelemadóval kapcsolatos feladatok
– adózással kapcsolatos nyilvántartások vezetése
– kényszerintézkedések foganatosítása az adóhátralékok, valamint az adók módjára behajtandó köztartozások behajtása érdekében
– hatósági bizonyítvány kiadása

Egyéb ügyek:
A hatáskör gyakorlója: jegyző
Ügyintéző: Györgyfiné Balogh Zsuzsanna
– méhészet évente történő bejelentése
– fakivágás engedélyezése
– szennyvízcsatornára történő rácsatlakozás engedélyezése
– környezetvédelmi feladatok ellátása
– részletfizetés, fizetés halasztás, méltányossági kérelmek elbírálása

Önkormányzati hatáskör gyakorlója: Pusztamonostor Képviselő-testülete
– Pusztamonostor címere és zászlaja használatának engedélyezése (2/2008.(III.15.) számú önkormányzati rendelet)

2.3. Közszolgáltatások

2.3.1. Településfejlesztés, településrendezés, az épített és természeti környezet védelme
7/2006. (IV.19.) számú önkormányzati rendelet a helyi építési szabályzatról
Területrendezési terv

Helyi építési szabályzat

2.3.2. Vízrendezés és csapadékvíz elvezetés, csatornázás

2.3.3. Köztemető fenntartása
8/2015. (IX.10.) a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

2.3.4. Helyi közutak és közterületek fenntartása
3/2006. (II.15.) számú önkormányzati rendelet a közterület használat egyes kérdéseiről

2.3.5. Köztisztaság és település tisztaság biztosítása
Az e körbe tartozó feladatok ellátásáról az önkormányzat a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás tagjaként, a Városüzemeltető Kft-vel kötött szerződés alapján gondoskodik.
7/2004. (IV.7.) számú önkormányzati rendelet a települési köztisztasággal, zöldterülettel és parkfenntartással összefüggő feladatokról

2.3.6. Az alapfokú nevelés, oktatás

2.3.7. Az egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás
8/2014.(VIII.29) a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének módjáról, valamint a fizetendő térítési díjakról
2/2015. (II.20.) a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
11/2015. (XI.24.) a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásához nyújtható támogatásról

2.3.8. Közművelődési tevékenység ellátása
18/2003. (XI. 27.) számú önkormányzati rendelet az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

2.3.9. Sport támogatása

2.3.10. Egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése
Egészségterv

2.4. Szerv nyilvántartásai
Az alaptevékenység keretében gyűjtött és feldolgozott adatok

2.4.1. Szervezet, működés, ügyvitel – ASP

Beérkezett küldemények nyilvántartása (355/2005. (XII.29) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről 34. § (2))
Bélyegzők nyilvántartása (355/2005. (XII.29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről 54. §)

2.4.2. Személyzeti, bér- és munkaügyek – KIRA

Bér- és munkaügyi kimutatások, nyilvántartások, jelentések (37/2001. (X.25.) PM rendelet a központosított illetmény-számfejtési feladatokról, valamint a bér- és munkaügyi adatszolgáltatás rendjéről)
Képviselők nyilvántartása, összeférhetetlensége, vagyonnyilatkozatai, juttatásai, tiszteletdíjai (2000. évi XCVI. Törvény a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről 10/A. § (3) bekezdés)
Köztisztviselői, közalkalmazotti nyilvántartások

2.4.3. Pénz- és vagyonkezelés – ASP

Analitikus nyilvántartások (eszköznyilvántartás, könyvelési naplók, selejtezés) (1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról; 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről 29/A. § és 32. §; 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 8. §)
Ingatlan- és vagyonnyilvántartás – KATAWIN Program (147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről

2.4.4. Adóigazgatási ügyek – ASP

A települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartása (13/1991. (V.21.) PM rendelet; 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 24. § (4) bekezdés)
Az adózók egyéni törzsadatainak nyilvántartása (13/1991. (V.21.) PM rendelet a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról)

2.4.5. Egészségügyi nyilvántartás
2.4.6. Szociális igazgatás – a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény alapján

PTR – Pénzbeli és Természetbeni Ellátások Rendszere
Települési támogatások nyilvántartása

2.4.7. Kommunális igazgatás

Köztemető nyilvántartás (1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről – az üzemeltetők nyilvántartási kötelezettségeiről)

2.4.8. Anyakönyvi igazgatás – ASZA Program

Nyilvántartás a nyitott anyakönyvi bejegyzésekről
Nyilvántartás a helyi anyakönyvvezetői jogosultságokról (6/2003. (III.7.) BM rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről 48. § (2), 89. §, 94. §; 1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről 2. §)

2.4.9. Polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása

Címnyilvántartás
Nyilvántartás a polgárok személyi adatairól és lakcíméről (1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról; 146/1993. (X.26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról)

2.4.10. Gyermekvédelmi ügyek – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján

Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők nyilvántartása
Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nyilvántartása

2.4.11. Kereskedelmi igazgatás

Működési engedéllyel, és bejelentéssel rendelkező üzletek nyilvántartása (210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 6. § (1) bekezdés)
Nyilvántartás a zenés, táncos rendezvényekről

2.4.12. Állat- egészségügyi nyilvántartás

Eb-nyilvántartás (2005. évi CLXXVI. törvény 44. §)
Méhvándorlási nyilvántartás (2005. évi CLXXVI. törvény 44. §; 70/2003. (VI. 27.) FVH rendelet)

2.4.13. Közoktatási igazgatás

Tanköteles és képzésköteles tanulók nyilvántartása (1993. évi LXXIX. törvény 91. §)

2.4.14. Katasztrófavédelmi igazgatás

Polgári védelmi személyi állomány nyilvántartása (1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről 33. §)

2.5. Nyilvános kiadványok

Nincs

2.6. Döntéshozatal, ülések

2.6.1. A Képviselő-testület ülésterve

2.6.2. Képviselő-testületi ülések meghívója – az aktuális meghívó a Hírek rovatban található

2.7. Szerv döntései, koncepciók, tervek, javaslatok

2.7.1. Önkormányzati rendeletek – lásd www.pusztamonostor.hu

2.7.2. Önkormányzati határozatok – feltöltés alatt

2.8. Pályázatok, beszerzések  KözbeszerzésekKözbeszerzési terv  –  Közbeszerzési Szabályzat  

2.9. Közérdekű adatok igénylése – közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjére vonatkozó szabályok – szabályzat feltöltés alatt.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Törvény) értelmében az adatkezelő köteles biztosítani a közérdekű adatok nyilvánosságát, a közvélemény gyors és pontos tájékoztatását, a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben.

A fent idézett rendelkezések érvényesülése érdekében Pusztamonostor Község Önkormányzata a feladatkörébe tartozó ügyekben elősegíti és biztosítja a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.

2.10. Közzétételi listák -az önkormányzatnak egyedi és nyilvános közzétételi listája nincs.

Subscribe
Visszajelzés
guest
0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments
0
Szeretne hozzászólni? Írja meg véleményét!x